Thiết kế kết hoạch marketing là gì?

Thiết kế kết hoạch marketing là dịch vụ hỗ trợ xây dựng kế hoạch Marketing Online tổng thể dành cho doanh nghiệp. DigiPublic sẽ ghi nhận thông tin, phân tích kỹ thuật & thị trường. Từ đó, chúng tôi sẽ đề xuât kế hoạch và đề ra những bước đi trong tương lai để có thể tăng trưởng doanh số, thương hiệu kì vọng