Nhiệm vụ của Nhân viên Marketing Online

Nhiệm vụ của Nhân viên Marketing Online cơ bản như sau:

  • Xây dựng kế hoạch marketing Online
  • Sắp xếp dữ liệu và báo cáo
  • Viết bài và đăng bài trên website, social
  • Tôi ưu hóa các công cụ marketing online
  • Theo dõi chuyển đổi
  • Quản lý hệ thống social, kênh truyền thông trực tuyến
  • Đề xuất các công cụ mới hỗ trợ Marketing Online