Kế hoạch Marketing là gì?

Kế hoạch Marketing là một phần của kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch Marketing là công cụ để điều hành những hoạt động marketing. Một kế hoạch Marketing sẽ hỗ trợ thông tin đo lường hiệu quả của hoạt động Marketing.

Kế hoạch Marketing sẽ chỉ dẫn cho các hoạt động Marketing về thương hiệu hoặc sản phẩm và các giai đoạn thực hiện kế hoạch.