Quảng cáo TikTok có mấy loại?

Quảng cáo TikTok có 2 hình thức chính:

  • Standard Ads
  • Content Ads

Trong đó:
Standard Ads có 3 hình thức chính sau:

  • Top View
  • In Feed
  • TakeOver

Content Ads có 2 hình thức chính sau:

  • Hashtag Challenge
  • Branded Effect