Quảng cáo Standard Ads là gì?

Đây là một hình thức quảng cáo website trên hệ thống Facebook. Quảng cáo Standard Ads là hình thức tăng traffic đáng kể cho website, hỗ trợ hiệu quả cho chiến lược SEO của doanh nghiệp. Quảng cáo Standard Ads chỉ xuất hiện ở cột phải và hình ảnh banner có gắn link dẫn về website.