Quảng cáo Page Post (Boost Post) là gì

Đây là hình thức quảng cáo bài viết bao gồm phần bài viết chữ tối đa 150 từ (Facebook đang hạn chế số lượng từ viết trong bài quảng cáo, phần chữ càng ngắn, nội dung xúc tích, cô động càng được đánh giá cao) và phần hình ảnh. Một bài quảng cáo Pagepost có thể quảng cáo nhiều hình ảnh, hoặc thịnh hành nhất hiện giờ là 1 clip và nhiều hình ảnh mô tả.